Ouderbetrokkenheid Kinderopvang Eigenwijs

Voor de kinderen is het van belang dat er een goed contact is tussen ouders en de pedagogisch medewerkers. Een prettig gevoel van de ouder op de opvang heeft ook een positieve weerslag op het kind. Voor zowel de medewerkers als ouders is het belangrijk dat er een goede afstemming plaatsvindt.

De opvoedingsverantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Binnen de kinderopvang wordt deze gedeeld met de medewerkers. Ouders vinden het prettig dat hun eigen opvoedingsideeën grotendeels overeenkomen met die van de kinderopvang. Ouders hebben veel kennis en informatie over hun kind die voor de medewerkers van belang kunnen zijn. Aan de andere kant kunnen medewerkers vanuit professioneel oogpunt ook weer advies en informatie aan de ouders geven. Zij zien het kind in een andere omgeving dan de ouders. Om het contact soepel te laten verlopen is er een overdrachtsmoment tussen ouder en pedagogisch medewerker aan ieder begin en eind van de dag.

Naast de overdracht tijdens halen en brengen wordt er gebruik gemaakt van diverse formele mogelijkheden om de betrokkenheid van ouders te stimuleren: ouder-kind gesprekken en ouderavonden.

Oudercommissie
Marloes Linders: marloeslinders@hotmail.com
Mirjam Goudappel: appeltjevangoud@outlook.com
Linda Blom: acm.blom@gmail.com
Karin Veenstra: olaf_karin@quicknet.nl (voorzitter)
Mike Lieuwma:  mikelieuwma@hotmail.com (secretaris)